Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > GDPR

GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů pro občany obce

 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze:

  na základě právního předpisu nebo

  na základě souhlasu občanů či jejich zástupců (pokud jsou nezletilí).

Starosta důsledně zakazuje předávání osobních údajů třetím osobám soukromého práva

 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě zákona

 • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
 • Czech Point
 • Katastr nemovitostí
 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Knihovna
 • Vedení kroniky
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Personální agenda
 • Přidělování č.p. 

2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě smluv

 • Pronájmy obecních prostor
 • Poplatky hřbitov
 • Služby – stočné

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • Prezentace pro občany/ fotografie a videozáznamy na společenských akcích
 • Rozesílání sms
 •  Občané udělí informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.
 1. Podepsání informovaného souhlasu

Občané udělí informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 1. Práva občanů

 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například evidence obyvatel.

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například evidence obyvatel.

 

Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté občanům, resp.  jejich zákonným zástupcům,  se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v obci

  osobní odpovědnost osob, které vedou danou agendu,

  shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam připojených domácností na čov bez rodných čísel),

  již nepotřebné údaje skartovat,

  zachovávat mlčenlivost o údajích,

  neposkytovat údaje třetím osobám,

ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obec jako „orgán veřejné moci“ spravuje osobní data = musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje starosta obce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici občanům. Ve spolupráci s obcí vyřizuje žádosti o informace od občanů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Pověřenec Obce Doudleby Pověřenec

 

Udělení souhlasu k zasílání informačních sms

V souvislosti s nabytím účinnosti GDPR je nutné, aby zájemci o rozesílání informačních sms udělili obci souhlas se zpracováním osobních údajů Žádost o zprac osob údaje sms